A Med-Lynx Kft. (székhelye: 3534 Miskolc, Előhegy u. 8., (a továbbiakban mint Adatkezelő, Alarm Plus) az alarmplus.net honlapon nyújtott szolgáltatásai valamint az ügyfeleknél, helyszíni felmérés során megismert adatokkal kapcsolatban adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Személyes adatai megadása nélkülözhetetlen, hogy az ajánlat és információ kéréseket teljesíteni tudjuk, illetve alapvető a kapcsolattartáshoz. Az Alarm Plus csak azokat az adataidat kezeli, amelyek szükségesek és amelyek kezeléséhez hozzájárult.
A tájékoztató értelmezéséhez fontos tudni, hogy mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül a természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a név, telefonszám, email cím.

Amennyiben a tájékoztató tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépj kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@alarmplus.net

 

Adatkezelő adatai:

Cégnév: Med-Lynx Kft.
Székhely: 3534 Miskolc, Előhegy utca 8.
Cégjegyzékszám: 05-09-031079
E-mail: info@alarmplus.net
Telefon: +36208074545
Honlap: alarmplus.net

 

A honlap üzemeltetője:

Cégnév: Hostinger International
Cím: 61 Lordou Vironos , Larnaca, CY, 6023, Cyprus
Adószám (VAT): 10301365E
Telefon: +357 22232364

A Med-Lynx Kft. az alább ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban kezel személyes adatokat.

A Med-Lynx Kft, mint informatikai és biztonságtechnikai rendszer kiépítésével, karbantartásával foglalkozó vállalat, ezzel összefüggésben lévő tevékenységekkel kapcsolatban készít árajánlatot.
Az adatok megadása önkéntes. Annak hiányában nem tudja felvenni cégünkkel a kapcsolatot.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
– Név / cégnév
– Telefonszám
– Cím
– Kapcsolattartó (cég esetén)
– E-mail cím: Az Alarm Plus erre továbbítja az árajánlatot.
– Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

Az adatkezelés jogalapja:

– Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

 

Az adatkezelés időtartama:

– Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon kérheted:

– postai úton a 3534 Miskolc, Előhegy utca 8. címen,
– e-mail útján az info@alarmplus.net címen.

 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, webanalitikai szolgáltatását.
A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek segítik az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa.
Az adataid nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Az adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

 

Milyen jogaid vannak a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog. Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha igen, akkor jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, személyes adataid tárolásának tervezett időtartama.

 

Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.
Törléshez vagy más néven az elfeledtetéshez való jog, amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésedre késedelem nélkül töröljük a személyes adatait.

Ezek az indokok az alábbiak:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatok kezelését.
Ezek az indokok az alábbiak:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk.
Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetősége.

 

Tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudjuk megfelelően kiszolgálni.

Panasszal a hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogai megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést.